סכסוכי שותפים

משרדנו מעניק שירותים משפטיים מקום שהעסק המשותף נקלע למבוי סתום בין אם בשל סכסוך בין השותפים לעסק, אבדן אמון, כשלון העסק המשותף, קיפוח ענייניו של שותף אחד ע"י שותף אחר ובין אם בשל מיצוי ההליך העסקי בין הצדדים. 

בכל המקרים הללו משרדנו מייצג במו"מ בין הצדדים תוך שמירה על זכויות השותף המיוצג, מייצג בהליכים משפטיים, לרבות הליכים וסעדים דחופים שיש לנקוט בין הצדדים כגון תביעת קיפוח המיעוט או תביעה נגזרת, תפיסת נכסים, צווי מניעה לשמירה על המצב הקיים וכיוצב'.

במסגרת מיזמים שלא הבשילו בסופו של דבר לפעילות משותפת המשרד מייצג בהגנה על זכויות שותפים אשר נפגעו כתוצאה מכישלון הפעילות המשותפת. למשל, העובדה שהצד השני השיג דריסת רגל בתוצרים הכלכליים שהשיגו הצדדים בתקופת ה'הרצה' שקדמה לפעילות המשותפת או הגנה על סודות מסחריים שהצד השני נחשף להם באותה תקופה.